Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Takuu vs. virhevastuu - takuuaika ei rajoita myyjän vastuuta

Astianpesukone hajoaa ja sen 24 kk takuuaika on juuri päättynyt. Mikä nyt eteen, vastaako astianpesukoneen myyjä enää mistään?

Tavaran myyjä tai valmistaja voi myöntää tuotteelleen takuun tietyksi ajaksi. Takuun on tarkoitus parantaa ostajan oikeuksia virhetilanteissa verrattuna siihen, mitä oikeuksia ostajalla on muutoin. Takuuta tulkitaan usein virheellisesti siten, että takuuajan jälkeen kaikki myyjän vastuu olisi päättynyt. Tämä ei pidä paikkansa, eikä takuu rajoitta myyjän virhevastuuta.

Kokosimme tähän tietoa takuusta ja virhevastuusta silloin, kun tavaran ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja.

Mikä on takuu?

Tavaran myyjä, maahantuoja tai valmistaja voi antaa tavaralle takuun, jossa se on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan, esim. 2 vuotta. Takuun antaminen on vapaaehtoista. Takuuaika ei rajoita elinkeinonharjoittajan lakisääteistä virhevastuuta, vaan takuu parantaa kuluttajan asemaa.

Jos tavara huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla takuuaikana, tavarassa katsotaan olevan virhe. Kuluttajan ei tällöin tarvitse näyttää virhettä toteen, vaan riittää, että tavara huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Jos esimerkiksi ilmalämpöpumppu lakkaa toimimasta takuuaikana, takuun antajan on korjattava virhe veloituksetta.

Elinkeinonharjoittaja voi välttää virhevastuun takuuaikana vain, jos se saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu ostajan puolella olevasta syystä, esim. käyttövirheestä.

Mikä on virhevastuu?

Vaikka tavaralle ei olisi annettu takuuta tai vaikka takuuaika olisi päättynyt, myyjä vastaa tavaran tai palvelun virheestä kuluttajansuojalain (KSL) mukaisesti. Tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara oli ominaisuuksiltaan, kun se luovutettiin ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut tavarassa luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Kuluttajansuojalain 5 luvun mukaan tavarassa on virhe mm. silloin, jos se ei vastaa määrältään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan sovittua, jos se ei sovellu tarkoitukseensa tai vastaa myyjän tavarasta antamia tietoja, taikka jos se ei kestävyydeltään ja muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata myös laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia, paitsi jos ostajan tarkoituksena on käyttää tavaraa tarkoitukseen, jossa kyseisellä vaatimuksella ei ole merkitystä.

Mitkä ovat tavaran virheen seuraamukset?

Ostajalla on ensisijaisetsi oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa tilalle virheettömän tavaran.

Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa, ostaja saa:

1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai

2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Ostajalla on lisäksi oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Mitkä ovat takuun ja tavallisen virhevastuun erot?

Merkittävin ero on, että takuuaikana tavaran mennessä epäkuntoon siinä oletetaan olevan virhe, joka elinkeinonharjoittajan on korjattava/korvattava. Kuluttajan ei tarvitse todistaa virhettä, vaan elinkeinonharjoittajan on todistettava, ettei virhettä ole, jos haluaa välttää vastuun. Takuuseen vetoamiseksi täytyy yleensä olla tallessa kuitti tai muu tosite ostosta. 

Jos tuotteelle ei ole myönnetty takuuta tai takuuaika on umpeutunut, kuluttajan on näytettävä, että tavarassa on myyjän vastuulle kuuluva virhe. Mitä pitempään tavaran kaupasta on kulunut aikaa, sitä vaikeampi on osoittaa, että tavarassa on ollut virhe jo luovutushetkellä. Tavaran normaali kuluminen ei ole myyjän vastuulle kuluva virhe.

KSL:ssa on kuuden kuukauden virhesääntö: Jos virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta, virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä ja kuuluvan myyjän vastuulle. Vastuusta vapautuakseen myyjän pitää kumota virheolettama eli osoittaa, että tavara oli luovutettaessa virheetön. Virheolettamaa ei sovelleta, jos se on tavaran luonteen vastaista (tavaran tavanomainen käyttöikä on alle 6 kk).

Kuinka kauan tavaran pitäisi kestää?

Tavaran kestävyysvaatimuksia arvioidaan tuotekohtaisesti. KSL:n mukaan tavaran tulee kestävyydeltään vastata sitä, mitä vastaavanlaiselta tavaralta on perusteltua edellyttää. Esimerkiksi vaatteet kuluvat käytössä, mutta niidenkin pitäisi lähtökohtaisesti kestää 6 kk ajan tavanomaista käyttöä.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että kodinkoneiden (esim. tv, pesukone) tulee kestää yli 2 vuotta tavallisessa käytössä. Jos kodinkone on ollut käytössä yli 4 vuotta, ei vikaa kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan yleensä pidetä virheenä. Virhevastuun kesto riippuu myös vian syystä. Tiettyjen kuluvien osien korjaustarve ei välttämättä ole virhe.

Jos kirjoituksen alussa mainittu astianpesukone hajoaa juuri takuuajan päätyttyä, kyseessä on yleensä myyjän vastuulle kuuluva virhe, sillä astianpesukoneelta voi tavanomaisesti edelyttää pidempää käyttöikää. Koska kone on kuitenkin jo reilut pari vuotta vanha, kuluttaja voi joutua maksamaan osan vian korjauskustannuksista, riippuen siitä missä osassa konetta vika on. 

Kuinka kauan myyjän virhevastuu enimmillään kestää?

Myyjän virhevastuu ei ole ikuista. Virhevastuu päättyy yleisten velan vanhentumista koskevien säännösten perusteella 10 vuoden kuluttua siitä, kun tavara on ostettu tai toimitettu kuluttajalle. Jos tavaralle on myönnetty yli 10 vuoden takuu, vastaa myyjä virheistä koko takuuajan.

Lue lisää:

Rakennuttajan 10-vuotisvastuu

Vinkit remontista sopimiseen

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: