Asianajotoimisto Alfa Oy

Rakentaminen ja maankäyttö

Rakentamiseen ja remontointiin liittyy monenlaisia sopimuksia, vastuusuhteita, viranomaislupia ja hallinnollisia päätöksiä. Hoidamme maankäyttöön ja rakentamiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä kiinteistöjen omistusjärjestelyistä urakkariitoihin.

Talopaketit, kuluttajien rakennusurakat ja remontit | Rakennusurakat | Omistusjärjestelyt | Hallinnanjakosopimus | Vuokrasopimukset |
Kiinteistötoimitukset | Lupa-asiat ja hallintovalitukset 

 

Talopaketit, kuluttajien rakennusurakat ja remontit

Talopakettitoimituksen ja rakennusurakan ehdoista ja hinnasta kannattaa sopia aina kirjallisesti, oli kyseessä iso tai pieni urakka. 

Kuluttajan tilaamaan talopakettitoimitukseen tai kuluttajan elinkeinonharjoittajalta tilaamaan rakennusurakkaan ja remonttiin sovelletaan kuluttajansuojalain säännöksiä.

Jos urakassa on virhe, tilaaja voi vaatia virheen oikaisua. Elinkeinonharjoittajalla on oikeus oikaista virhe, vaikka sitä ei vaadittaisi, jos tämä tarjoutuu viipymättä oikaisemaan virheen. Jos oikaisua ei tehdä kohtuullisessa ajassa tai se ei tule kysymykseen, tilaajalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen tai tietyin edellytyksin oikeus purkaa sopimus. Tilaajalla on lisäksi oikeus korvaukseen virheestä aiheutuvasta vahingosta.

Rakennushankkeisiin voi liittyä useita erilaisia vastuutahoja, kuten suunnittelija, vastaava työnjohtaja ja valvoja, sekä pää-, ali- ja sivu-urakoitsijoita. Eri tahojen vastuut määräytyvät tapauskohtaisesti riippuen mm. urakkasopimuksesta sekä siitä, onko kyseessä elinkeinonharjoittaja vai työsuhde. 

Asianajajamme avustavat rakentamiseen ja remontointiin liittyven sopimusten laadinnassa sekä niihin liittyvissä riitatilanteissa sekä tilaajia että rakentajia. 

 

Rakennusurakat

Avustamme asiakkaitamme urakkasopimuksia koskevissa riidoissa, joissa taloudelliset intressit ovat tyypillisesti merkittäviä. Hallitsemme mm. YSE 1998 rakennusurakan yleiset sopimusehdot ja niiden soveltamista koskevan oikeuskäytännön. Asiakkainamme on sekä rakennuttajia että urakoitsijoita.

 

Omistusjärjestelyt

Laadimme kiinteistöjen ja asuntojen kauppakirjoja ja lahjakirjoja sekä maanvuokrasopimuksia. Kiinteistöjen omistajanvaihdoksia toteutetaan luovutustoimien lisäksi paljon myös perinnönjaoissa.

 

Hallinnanjakosopimukset

Yhteisesti omistetulle kiinteistölle voidaan laatia hallinnanjakosopimus, jossa määritellään kunkin hallintaan kuuluvat alueet sekä mahdolliset yhteishallinta-alueet, ja sovitaan osapuolten velvoitteista. Esim. kiinteistömuotoisesti omistetulle paritalolle on aina syytä laatia hallinnanjakosopimus. Rekisteröity hallinnanjakosopimus suojaa yhteisomistajia toisten yhteisomistajien velkojilta. Laadimme sopimuksia ja tarkastamme muiden laatimia sopimuksia.

 

Vuokrasopimukset

Vuokrasuhteen ehdot määritellään vuokrasopimuksessa. Laadimme asuntojen ja liikehuoneistojen vuokrasopimuksia sekä tarkastamme muiden laatimia sopimuksia. Avustamme asiakkaitamme myös vuokrasuhteen ongelmatilanteissa, esimerkiksi vuokran oikeudellisessa perinnässä, vuokrasuhteen päättämisessä ja vuokrahuoneiston puutteelliseen kuntoon liittyvissä tapauksissa. 

 

Kiinteistötoimitukset

Avustamme asiakkaitamme kiinteistötoimituksissa, kuten tilojen lohkomisissa ja halkomisissa sekä rasitetoimituksissa. Laadimme kiinteistöjen välisiä rasitesopimuksia ja yhteiskäyttösopimuksia. 

Jos maanmittaustoimiston kiinteistötoimituksessa tekemä päätös on kielteinen, avustamme päätöksestä valittamisessa maaoikeuteen.

 

Lupa-asiat ja hallintovalitukset

Hallitsemme maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät hallinnolliset lupa-asiat. Avustamme asiakkaidemme valittaessa hallinto-oikeuteen kaavoitusratkaisuista, heille kielteisistä rakennusluvista tai muista rakennusvalvontaviranomaisten päätöksistä.

Maaseutukiinteistöjen käyttö ja jalostaminen, metsät, ympäristöoikeudelliset kysymykset sekä maa-ainesten ottamista koskevat luvat kuuluvat erityisosaamiseemme. Toimimme asiakkaidemme asiamiehinä myös yksityistielain mukaisissa tietoimituksissa sekä maan pakkolunastamiseen liittyvissä korvausasioissa.

 


Jaa sivu somekanavissasi: