Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Sähköautojen latauspisteet taloyhtiössä

Sähköautot yleistyvät ja samalla lisääntyy tarve sähköautojen lataamiselle taloyhtiöissä. Latauspisteen/-pisteiden rakentaminen edellyttää yleensä taloyhtiössä jonkinlaisia muutostöitä. Tavallista autopaikan pistorasiaa ei suositella pitkäaikaiseen lataukseen. Jatkossa latausvalmiuden lisääminen on pakollista asuinrakennusten laajamittaisten peruskorjausten yhteydessä. Muissa tilanteissa latauspisteet voidaan toteuttaa joko taloyhtiön hankkeena tai osakkaan muutostyönä. Miten asiasta päätetään taloyhtiössä ja miten kustannukset jakautuvat?

Latauspisteitä koskeva lainsäädäntö

Uusiin rakennuksiin on jatkossa pääsääntöisesti asennettava sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius (laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä 5 §). Vaatimus koskee rakennushankkeita, joiden rakennuslupahakemus on tullut vireille 11.3.2021 tai sen jälkeen.

Olemassa olevien asuinrakennusten yhteyteen on suunniteltava ja asennettava latauspisteet tai latauspistevalmius, jos rakennuksessa tehdään laajamittainen, rakennuslupaa edellyttävä korjaustyö. Vaadittavien latauspisteiden määrä ja laatu riippuu pysäköintipaikkojen määrästä ja on määritelty tarkemmin lain 6 §:ssä. Sama vaatimus koskee asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen tarkoitettua pysäköintitaloa. Vaatimus koskee korjaustöitä, joiden rakennuslupahakemus on tullut 11.3.2021 tai sen jälkeen.

Jos taloyhtiössä ei ole edessä em. laajaa korjaustyötä, latauspisteiden rakentaminen ei ole pakollista. Kokonaan toinen asia on, onko se kuitenkin järkevää tai hyödyllistä esim. asuntojen käytettävyyden tai arvon kannalta. Taloyhtiö voi myös saada ARA:lta avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. 

Päätöksenteko taloyhtiössä

Kun latauspisteiden tarve tulee taloyhtiössä esille, ensin kannattaa selvittää kaikilta osakkailta tarvetta latauspisteille. Samalla kannattaa varautua myös tuleviin tarpeisiin. Sen jälkeen kannattaa selvittää asiantuntijan avulla eri toteutusvaihtoja ja niiden kustannuksia mm. sähköjärjestelmien muutostarpeiden osalta. Hallitus voi ryhtyä selvittämään asiaa. Jos hallitus ei selvitä asiaa, osakkeenomistaja voi halutessaan saattaa asian yhtiökokouksen päätettäväksi.

Latauspisteiden asentaminen voidaan toteuttaa koko taloyhtiön hankkeena, osakasvähemmistön hankkeena tai osakkaan omana muutostyönä. Toteutukseen ja päätöksentekoon vaikuttaa mm. se, ovatko autopaikat taloyhtiön hallinnassa vai osakashallinnassa. Päätöksenteossa on huomioitava myös yhdenvertaisuusperiaate.

Erilaisia toteutusvaihtoehtoja on useita, joista pääpiirteitä on kerrottu seuraavassa. 

Latauspisteet yhtiön hallinnassa oleville autopaikoille

Yhtiökokouksessa voidaan päättää, että taloyhtiö toteuttaa latauspisteet taloyhtiön hallinnassa oleville autopaikoille tai osaan niistä. Jos kustannukset pysyvät kohtuullisina, päätös voidaan tehdä enemmistöpäätöksellä. Latauspisteiden rakentamis- ja ylläpitokustannukset jakautuvat tällöin vastikkeena kaikille osakkeenomistajille. Jos latauspisteitä rakennetaan vain osaan autopaikoista, on huomioitava osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu. Latauspisteen käyttäjä maksaa sähkökulutuksen mittauksen perusteella.

Jos sähköverkossa on muutostarpeita ja hankkeen kustannukset nousevat, enemmistöpäätös ei ole mahdollinen. Enemmistöpäätös nimittäin edellyttää, että osakkaan maksuvelvollisuus ei muodostu kohtuuttoman ankaraksi. Yhtiökokous voi sallia 2/3 määräenemmistöllä yhtiön hallinnassa olevien tilojen käyttämisen uudistukseen, joka hyödyttää vain osaa osakkeenomistajista, jos se voi tapahtua loukkaamatta yhdenvertaisuusperiaatetta. Siinä tapauksessa latauspisteistä voidaan päättää niin, että vastiketta peritään vain siihen suostuneilta, palvelua käyttäviltä osakkailta ja näiden osakkeiden uusilta omistajilta.

Latauspisteet osakkaiden hallinnassa oleville autopaikoille vähemmistöosakkaiden hankkeena

Jos autopaikat ovat osakkeenomistajien hallinnassa, esim. autopaikkaosakkeina, tulee latauspisteiden kustannukset kohdistaa autopaikkaosakkeenomistajiin. Sähköautojen latausmahdollisuus nostaa autopaikkaosakkeiden arvoa, josta syystä latausinfran toteuttamisen kustannukset tulee niiltä osin, kuin ne palvelevat yksinomaan autopaikkaosakkeita, kohdentaa kyseisten osakkaiden maksettaviksi.

Tässä tapauksessa asiasta päätetään yhtiökokouksessa AOYL:n 6 luvun 32 §:n 5 momentin mukaan ns. kahdenkertaisella enemmistöllä. Hanketta tulee kannattaa enemmistö yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja sen lisäksi enemmistö autopaikkaosakkaiden yhtiökokouksessa antamista äänistä. Yhtiö toteuttaa hankkeen, mutta rakentamis- ja ylläpitokustannukset jaetaan vastikkeena vain autopaikkaosakkaille.

Latauspiste osakkaan hallinnassa olevalle autopaikalle osakkaan muutostyönä

Osakas tai useampi osakas yhdessä voi teettää hallinnassaan olevalle autopaikalle latauspisteen osakkeenomistajan muutostyönä. Sähköjärjestelmät kuuluvat taloyhtiön kunnossapitovastuulle, joten muutostyö edellyttää taloyhtiön suostumusta. Osakas teettää muutostyöt omalla kustannuksellaan ja vastaa ylläpidosta.

Luvan voi myöntää hallitus tai yhtiökokous, riippuen muutostyön vaikutuksista. Päätöksenteossa on huomioitava yhdenvertaisuus. Yhtiölle/muille osakkaille ei saa aiheutua muutostyöstä kustannuksia, ja toisaalta kaikilla halukkailla tulee olla mahdollisuus toteuttaa latauspiste, jos yhdelle annetaan siihen lupa.

ARA:n latausinfra-avustus 

Huom! Avustus sähköautojen latausinfraan on lopetettu joulukuussa 2023, eikä uusia hakemuksia voi enää jättää. Lisätietoja ARAn sivuilta.

ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin. Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90.000 euroa hakijaa kohden. Lisäksi latausvalmiutta kohden kustannuksia hyväksytään korkeintaan 4 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Valmius riittää, eli yhtään latauslaitetta ei tarvitse ottaa välittömästi käyttöön. Jos autopaikkoja on yhtiössä alle 5, avustuksen edellytyksenä on, että kaikkiin tehdään latausvalmius. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan. Järjestelmä on mitoitettava siten, että mahdollistaa vähintään 11 kW:n lataustehon. Aiempina vuosina avustusmäärä on loppunut kesken, jolloin hakemuksia on siirretty seuraavalle vuodelle. 

Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, eli sitä ei voi saada osakkaan muutostyönä tehtävään latauspisteeseen. Avustusta ei myönnetä myöskään keskeneräiseen uudiskohteeseen.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet avustuksesta löytyvät ARAN sivuilta: https://www.ara.fi/latausinfra-avustus

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: