Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Uusi avustus kosteus- ja homevaurioituneiden asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun

Huom! Avustus on lopetettu tammikuussa 2024 eikä uusia avustushakemuksia enää oteta ARAssa vastaan.

Ympäristöministeriössä on valmistelussa lakimuutos, jolla perustetaan avustus kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksia ja perusparannusten suunnittelua varten. Avustus on tarkoitettu asunto-osakeyhtiöille ja pientalon omistajille. Avustuksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta ja avustukset myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla ehdotetaan otettavaksi käyttöön avustukset kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuinrakennusten tai asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun. Avustuksen määrä olisi enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Avustus ei koskisi ammattimaisia toimijoita, kuten vuokrataloyhtiöitä. Hallitusohjelmassa vuosittaiseksi määrärahaksi on kaavailtu 2,3 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä avustuksen saaminen kuntotutkimuksen laatimiseen tai perusparannuksen suunnitteluun ei ole ollut mahdollista, sillä vuoden 2017 alusta alkaen vastaavanlaisista avustuksista luovuttiin muun muassa määrärahojen vähäisyyden vuoksi.

Avustuksesta säädettäisiin laissa asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista. Avustusten myöntämisen edellytyksistä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa. Kuitenkin jo hallituksen esityksen luonnoksessa korostetaan laadukkaan kuntotutkimuksen merkitystä, sillä avustus kuntotutkimukseen voitaisiin myöntää silloin, kun tutkimus täyttää alalla sovitun hyvän tason ja sen on laatinut pätevän henkilö. Päteväksi henkilöksi katsottaisiin kuntotutkija, jolla on asumisterveysasetuksen mukainen pätevyys tai muu vastaava rakennuksen kunnon tutkimiseen riittävä osaamien ja työkokemus.

Esityksen tavoitteena on parantaa kosteus- ja mikrobivaurioisissa ja sisäilmaongelmaisissa asuinrakennuksissa asuvien henkilöiden asemaa tukemalla ja kannustamalla omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia. Lisäksi tavoitteena on edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja rakennuskannan laadun ylläpitoa. Kuntotutkimukset ja korjaussuunnitelmat voivat olla kalliita, joten avustusten myötä taloyhtiöillä ja pientalojen omistajilla on parempi mahdollisuus teettää kuntotutkimuksia pätevillä kuntotutkijoilla sekä havaita kosteus- ja sisäilmaongelmien laajuus jo varhaisessa vaiheessa.

Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 16.9.2019. Laki on tarkoitus antaa eduskunnalle budjettilakina syksyllä 2019 ja se tulisi voimaan 1. tammikuuta 2020.

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=569f8257-feeb-445d-ac25-03b852b76cab

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: