Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Oikeusturvavakuutus asuntoriidoissa

Kotivakuutukseen sisältyy yleensä oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus korvaa tietyin edellytyksin asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, joita vakuutetulle aiheutuu esim. riita-asiassa, kuten asunto- tai kiinteistökauppariidassa tai asunto-osakeyhtiöön tai vuokra-asuntoon liittyvässä riita-asiassa. Kokosimme tähän tietoa oikeusturvavakuutuksesta.

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja muita oikeudenkäyntikuluja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Vakuutusta ottaessa kannattaa perehtyä siihen, mitä kyseinen vakuutus korvaa.

Asuntokauppaan liittyvät riidat kuuluvat yleensä oikeusturvavakuutuksen piiriin, jos riita on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutusehdoissa on usein kuitenkin määritelty tarkemmin esim. kuinka kauan vakuutuksen on tullut olla voimassa, jotta se korvaisi riita-asian. Ehdoissa voi myös olla rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle esim. sijoitusasuntoihin liittyvät riidat. Hallinto-oikeuksissa käsiteltävät riidat (esim. kaavavalitukset) on myös yleensä rajattu vakuutuksen ulkopuolelle.

Useimmissa oikeusturvavakuutuksissa on ns. kahden vuoden sääntö. Jos vakuutus on ollut voimassa alle 2 vuotta riidan syntyessä, pitää myös riidan perusteen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Asuntokauppariidassa tämä tarkoittaa sitä, että riidan perusteena olevan asuntokaupan täytyy olla tehty vakuutuksen voimassaoloaikana, jos vakuutus on ollut voimassa alle 2 vuotta. Jos vakuutuksen hankkii vasta asuntokaupan jälkeen, se ei korvaa riita-asiaa. Vakuutus kannattaa siten hankkia heti, kun on tekemässä asuntokauppaa!

Oikeusturvavakuutuksen voimassaoloaikaan lasketaan myös se aika, jonka vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa muussa vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiön vaihtaminen ei siten rajoita korvaavuutta, kunhan vakuutusten välissä ei ole katkoksia.

Vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön

Omaan vakuutusyhtiöön kannattaa tehdä vahinkoilmoitus heti, kun riita on syntynyt. Riita on syntynyt silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, jonka toinen osapuoli on kiistänyt osittain tai kokonaan.

Vahinkoilmoituksen voi tehdä esim. vakuutusyhtiön internet-palvelussa. Asuntokauppariidassa vahinkoilmoitukseen on useimmissa yhtiöissä liitettävä kopiot asunnon kauppakirjasta, reklamaatiosta ja vastauksesta siihen. Tarkista ohjeet omasta vakuutusyhtiöstäsi, sillä kaikki yhtiöt eivät edellytä liitteitä.

Ilmoituksen käsittelyn jälkeen saat asiasta korvauspäätöksen, josta ilmenee, korvaako vakuutuksesi kyseisen riita-asian kuluja. Päätöksessä on mainittu myös vakuutusehtojen mukainen omavastuuosuus ja korvauksen enimmäismäärä. Nämä vaihtelevat yhtiöittäin. Enimmäiskorvaus saattaa olla vakuutusehtojen mukaan pienempi siinä tapauksessa, jos asia sovitaan ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä.

Tarvitseeko asia viedä oikeuteen?

Kulujen korvattavuus edellyttää vakuutusehtojen mukaan, että asia olisi voitu saattaa käräjäoikeuteen. Tämä ei tarkoita sitä, että vakuutus ei korvaisi kuluja, jos asia sovitaan ennen kuin sitä saatetaan oikeuteen asti. 

Vakuutuksesta maksetaan käytännössä korvauksia vasta riita-asian päättyessä esim. sovintosopimukseen tai oikeuden tuomioon. Sitä ennen syntyneet kulut on maksettava ensin itse ja haettava korvausta vakuutusyhtiöltä jälkikäteen.

Useimmat vakuutusyhtiöt eivät enää edellytä, että asian sopimiselle olisi pyydettävä vakuutusyhtiön lupa. Joistakin vakuutusyhtiöistä on edelleen pyydettävä lupa sovinnolle, jotta vakuutus korvaisi kuluja. Asianajajasi varmistaa asian tapauskohtaisesti.

Riittääkö vakuutus kattamaan kaikki oikeudenkäyntikulut?

Oikeusturvavakuutuksessa on aina omavastuuosuus, joka on yleensä 15-20 %. Oikeusturvavakuutuksesta maksettava enimmäiskorvaus on vakuutusehdoista riippuen yleensä 8.500 – 10.000 euroa, joskus tätä suurempi. Sovintotilanteessa enimmäiskorvausmäärä on joissain yhtiöissä pienempi (50 %). Lisäksi korvauksen enimmäismäärä on yleensä rajoitettu siten, että se on korkeintaan kaksi kertaa riidanalaisen pääoman määrä. 

Asunto-/kiinteistökauppariidat ovat usein laajoja ja niissä on paljon todistelua, jolloin vakuutus ei riitä kattamaan kaikkia oikeudenkäyntikuluja. Laajan riita-asian oikeudenkäyntikulut voivat olla useamman kymmenentuhatta euroa, varsinkin jos asia etenee käräjäoikeusvaiheen jälkeen hovioikeuteen asti.

Jos asia saadaan sovittua ilman oikeudenkäyntiä, vakuutus riittää usein kattamaan suurimman osan kuluista, riippuen vakuutusehdoista.

Vakuutus korvaa myös todistelukuluja, mikäli vakuutusmäärä vain riittää niihin.

Oikeudessa riita-asian hävinnyt osapuoli velvoitetaan pääsääntöisesti korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeusturvavakuutus ei yleensä korvaa vakuutetun maksettavaksi tuomittavia vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Jotkut oikeusturvavakuutukset voivat kattaa myös vastapuolen kuluja, mutta silloin vakuutuksenottaja on yleensä tietoisesti hankkinut tavallista kattavamman oikeusturvavakuutuksen.

Ketkä ovat vakuutettuja?

Oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja, eli se, jonka nimissä vakuutussopimus on, sekä hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: