Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Miksi kaavoitusilmoituksia kannattaa seurata?

Rakennetaanko lähipuistoosi yllättäen kerrostaloja? Kaadetaanko metsä yhtäkkiä parkkipaikan tieltä? Uutisten perusteella moni havahtuu oman lähialueensa maankäyttösuunnitelmiin liian myöhään. Jos rakennushankkeen huomaa vasta siinä vaiheessa, kun työmaasta kertova kyltti ilmestyy maastoon tai rakennustyöt ovat käynnistymässä, on myöhäistä vaikuttaa. Harva meistä seuraa kovin aktiivisesti kotikuntansa tai mökkikuntansa kaavoitusta, vaikka se kannattaisi. Kaavoitusvaiheessa on paras mahdollisuus vaikuttaa alueiden tulevaan käyttöön.

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, joka ohjaa alueiden rakentamista ja maankäyttöä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa korostetaan vuorovaikutusta kaavoituksessa. Kaavaprosessissa onkin useita vaiheita, jolloin osallisten on mahdollista lausua mielipiteensä suunnitellusta kaavasta. Osallisiksi katsotaan mm. alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Jos haluat vaikuttaa siihen, mitä lähiympäristöösi rakennetaan, seuraa kaavoitusta. Vireillä olevat kaavahankkeet löytyvät kunnan nettisivuilta ja kuulemisilmoitukset kunnan ilmoitustaululta. Lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan myös suoraan kirjeitse mm. alueen maanomistajille. Harkinnan mukaan kaavoituksesta voidaan tiedottaa myös esim. paikallislehdessä. Kunnan on myös julkaistava vuosittain kaavoituskatsaus, johon on koottu kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat tai lähiaikoina vireille tulevat vähäistä suuremmat kaava-asiat. 

Jos huomaat vireillä olevan kaavan, jonka sisällöstä olet eri mieltä, ole aktiivinen. Kaavahankkeen aikana on monia mahdollisuuksia vaikuttaa kaavan sisältöön ja tulevaan maankäyttöön:

  • Kaavoituksen alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Siinä kerrotaan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Tämä on ensimmäinen mahdollisuus vaikuttaa, sillä OAS asetetaan julkisesti nähtäville ja osallisilla on mahdollisuus esittää siitä mielipiteensä.
  • Seuraavassa vaiheessa valmistellaan kaavaluonnos, josta on jälleen mahdollisuus antaa palautetta. Tässä vaiheessa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia tai asettaa luonnos nähtäville mielipiteiden jättämistä varten. Kuulemisten määrä ja tiedottamisen laajuus vaihtelee hieman kaavan sisällön mukaan. Osallisilta saatetaan myös pyytää  mielipiteitä erilaisista kaavavaihtoehdoista.
  • Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus. Kun kunnan toimielin on hyväksynyt kaavaehdotuksen, se asetetaan julkisesti nähtäville. Tämän jälkeen jokaisella osallisella on mahdollisuus jättää mielipiteensä (muistutus) kaavaehdotuksesta. Kunnan on ilmoitettava perusteltu kannanotto kaavaehdotuksesta esitettyyn mielipiteeseen niille muistutuksen tehneille, jotka ovat jättäneet osoitteensa.
  • Nähtävillä olon jälkeen ja viranomaisten jätettyä lausuntonsa kaavaluonnosta voidaan tarkistaa, minkä jälkeen kunnan toimielin hyväksyy kaavaehdotuksen. Jos kaavaa muutetaan tässä kohtaa olennaisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville ja siitä on jälleen mahdollisuus jättää muistutuksia.
  • Hyväksytystä kaavasta on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusoikeus on mm. asianosaisilla ja kunnan jäsenillä. Valitusvaiheessa kannattaa turvautua juristin apuun, jotta valitus on perusteltu oikein. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos saa valitusluvan.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: