Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Hovioikeus: Talopakettitoimittaja velvoitettiin korvaamaan kustannusarvion ylittymisestä aiheutunut vahinko

Talopakettien kaupassa on tavallista, että sovittu elementtitoimitus käsittää vain osan siitä materiaalista ja työstä, joka tarvitaan rakennuksen saattamiseksi valmiiksi.  Rakennushankkeen kokonaishinnan selvittämiseksi talopakettitoimittaja saattaa laatia kustannusarvion, jossa huomioidaan myös ne tarvikkeet, työt ja toimenpiteet, jotka eivät sisälly toimeksisaajan omaan suoritukseen.

Turun hovioikeuden 5.10.2020 antama tuomio nro 637 koski talopakettitoimittajan tilaajalle antamaa kustannusarviota kolmannelta tilattavan tiiliverhouksen hinnasta. Kantajien mukaan heille oli ilmoitettu tiiliverhouksen kustannusarvioksi 11.000 euroa, kun toteutuneet kustannukset olivat 23.974 euroa. Kantajat vaativat vastaajalta vahingonkorvausta saamansa kustannusarvion olennaisen ylittymisen perusteella. 

Kantajat olivat kilpailuttaneet eri talopakettitoimittajia ja tehneet annettujen hintojen perusteella päätöksen talopaketin toimittajasta. Vastaajayrityksen valikoimassa ei ollut tiiliverhoiltua taloa, joten kantajat olivat pyytäneet vastaajaa selvittämään tiiliverhouksen hintaa.

Vastaajan myyntiedustaja oli pyytänyt muurarilta tarjouksen tiiliverhouksesta, mutta oli saanut tältä esimerkkilaskelman. Myyntiedustaja oli kertomansa mukaan referoinut kantajille puhelimitse muurarin sähköpostin sisällön ja kertonut hinta-arvioksi noin 11.000 euroa. Kaupan jälkeen kantajille kävi ilmi, että arvio oli sisältänyt vain työn osuuden.

Hovioikeus piti uskottavana kantajan kertomusta siitä, että jos myyntiedustaja olisi ilmoittanut kustannuksen kattavan vain työn osuuden, olisivat kantajat pyytäneet vastaajaa selvittämään kokonaiskustannuksen määrän, koska nimenomaan kokonaiskustannuksilla oli heille merkitystä. Myös myyntiedustajan mukaan on ollut mahdollista, että kantajat ovat pitäneet ilmoitettua hintatietoa nimenomaan kokonaiskustannuksena.

Kantajien vaatimukset perustuivat talopakettikauppaa koskevan kuluttajansuojalain 9 luvun 22 §:ään:

"Jos toimeksisaaja on antanut tilaajalle kustannusarvion sellaisista rakennuksen valmistumisen edellyttämistä tarvikkeista, töistä tai toimenpiteistä, jotka eivät sisälly toimeksisaajan omaan suoritukseen, ja tilaajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa siihen, että arvio ei olennaisesti ylity, tilaajalla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen, mikäli toimeksisaaja ei ole arviota laatiessaan menetellyt huolellisesti ja tilaajalle aiheutuvat kustannukset tämän vuoksi muodostuvat olennaisesti arvioitua suuremmiksi."

Hovioikeuden mukaan kantajille annettua hintatietoa oli pidettävä kuluttajansuojalain 9:22 §:ssä tarkoitettuna kustannusarviona.

Hovioikeus totesi olevan riidatonta, että kantajat olivat halutessaan voineet myös itse selvittää tiiliverhouksen hintatasoa ja pyytää tarjouksia vielä muilta muurareilta ennen kaupantekoa tai sen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan osoita, että kantajat eivät olisi voineet perustellusti luottaa vastaajan antamaan arvioon.

Tiiliverhouksen toteutunut kustannus ylitti kustannusarvion yli kaksinkertaisesti, joten kustannus on poikennut olennaisesti siitä, mitä kantajat ovat voineet vastaajan arvion perusteella olettaa.

Kustannusarvion ylittymisen katsottiin johtuneen vastaajan huolimattomuudesta. Myyntiedustajan muurarilta saamasta sähköpostiviestistä kävi ilmi, että esimerkkilaskelmassa ilmoitetulla muuraushinnalla on tarkoitettu työn osuutta eikä tiiliverhouksen kokonaishintaa. Myyntiedustaja oli ilmoittanut hinnan siten, että kantajat olivat ymmärtäneet kyseessä olevan kokonaishinta.

Koska vastaaja ei ollut osoittanut menetelleensä arviota antaessaan huolellisesti, oli kantajilla oikeus kohtuulliseen korvaukseen kantajien huolimattomuudesta aiheutuneen kustannusarvion olennaisesta ylittymisestä. Kohtuulliseksi korvaukseksi on arvioitu 11.000 euroa.

Kommentti

Tapaus osoittaa, että kuluttajalla on oikeus luottaa elinkeinonharjoittajan antamiin kustannusarvioihin ja siihen, ettei kustannusarvio ylity olennaisesti. Elinkeinonharjoittajan tulee olla huolellinen kustannusarvioita antaessaan, vaikka antaisi arviota ulkopuolisen tekemän työn tai tarvikkeiden hinnasta. Epäselvyyksien välttämiseksi kustannusarviot on aina syytä antaa kirjallisesti. 

 

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: