Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Hallitus esittää lisäaikaa yhtiökokouksen järjestämiselle

Hallitus on antanut eduskunnalle 16.4.2020 esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020). Ehdotettu laki antaisi lisäaikaa mm. yhtiökokouksen ja yhdistyksen kokouksen järjestämiselle syyskuun 2020 loppuun saakka, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrättäisiin lyhyemmästä määräajasta. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Uusi laki tuli voimaan 1.5.2020 esitetyn sisältöisenä.

Asunto-osakeyhtiöt

Hallitus esittää, että asunto-osakeyhtiö voi pitää 30.9.2019 - 31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 30.9.2020 mennessä. Lisäksi ehdotetaan vastaavia poikkeuksia ylimääräisen yhtiökokouksen ja sulautumis- tai jakautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävän yhtiökokouksen pitämisen määräajasta.  

Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset voidaan voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain mukaan järjestää kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen yhtiön hallituksen päätöksellä valtuutusta ja etäosallistumista tarjoamalla, kokoustilajärjestelyillä tai yksimielisten osakkaiden päätöksellä kokonaan ilman kokousta (esim. pöytäkirjaa kierrättämällä).

Lakiesityksen perustelujen mukaan asunto-osakeyhtiöiden osakasmäärä on suurimmillaankin sellainen, että mahdollisuus kokousosallistujien jakamiseen useampaan videoyhteydessä olevaan tilaan yksin tai yhdistettynä nykyisiin etäosallistumiskeinoihin yleensä riittää. Suuressa osassa asunto-osakeyhtiöitä on käytännössä mahdollista päättää asioista ilman muodollista kokoustakin.

Määräajan pidentämistä 30.9.2020 asti perustellaan sillä, että osalla taloyhtiöistä on kuitenkin tarve varsinaisen kokouksen määräajan tilapäiseen pidentämiseen, jotta yhtiöllä aikaa sopivien yhtiökokousjärjestelyiden toteuttamiseen osakaskunta ja terveydensuojeluvaatimukset huomioon ottaen. Pakolliseen valtuutukseen käyttöön tai etäosallistumiseen liittyisi asunto-osakeyhtiössä niin merkittäviä ongelmia, että näille ei nähdä olevan perusteita asunto-osakeyhtiöissä.

Osakeyhtiöt

Hallitus esittää, että osakeyhtiö voi pitää 30.9.2019 – 31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 30.9.2020 mennessä. Poikkeus koskee myös yhtiöjärjestyksen määräystä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta. Lisäksi esitetään vastaavia poikkeuksia ylimääräisen yhtiökokouksen sekä sulautumis- tai jakautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävän yhtiökokouksen pitämisen määräajasta. 

Pörssiyhtiön 30.9.2020 mennessä pidettävä yhtiökokous voidaan järjestää niin, että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan fyysisessä yhtiökokouksessa ainoastaan nimeämänsä asiamiehen välityksellä, taikka ainoastaan etäosallistumalla postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kumpaakin keinoa käytettäessä järjestettäisiin OYL:ssa tarkoitettu fyysinen yhtiökokous, koska lainsäädännössä on useita säännöksiä, joiden soveltaminen on sidottu yhtiökokouksen pitoajankohtaan. 

Asiamiehen käytön helpottamiseksi pörssiyhtiön hallituksen on nimettävä osakkeenomistajien käytettäväksi asiamies, joka ei kuulu yhtiön lähipiiriin. Yhtiön nimeämiä asiamiehiä voi olla useampia ja yhtiö vastaa nimeämänsä asiamiehen käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. 

Lakiehdotuksessa on osakkeenomistajan äänioikeuden käytön turvaamiseksi säännöksiä äänestysvaihtoehdoista, kyselyoikeudesta ja ehdotusten teko-oikeudesta ennen pörssiyhtiön yhtiökokousta ja kysymysten ja ehdotusten saattamisesta muiden osakkeenomistajien tietoon, sekä osakkeenomistajien päätösehdotusten ottamisesta mukaan äänestykseen. Valtuutus- ja etäosallistumismenettelyn on oltava sellainen, että kaikkia äänestykseen otettavia päätösehdotuksia voi kannattaa tai vastustaa. Voitonjaon osalta päätösvaihtoehtona olisi myös OYL:n mukainen vähimmäisosinko, jos hallitus ehdottaa sitä pienempää määrää.

Yhdistykset

Yhdistyksen kokous, joka sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää kesäkuun 2020 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää 30.9.2020 mennessä.

Lakiesitys mahdollistaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä asiamiehen käytön yhdistyksen kokouksessa sekä etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen.

Tilinpäätös

Kirjanpitolaista poiketen ja yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen estämättä, 30.11.2019 - 29.2.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30.6.2020. Tilinpäätöstä pidetään laadittuna silloin, kun hallitus ja toimitusjohtaja tai muut kirjanpitolain mukaiset tahot ovat sen allekirjoittaneet.  

 

 

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: