Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Epäsiisteys omakotitalokiinteistöllä

Ihmisten tavoissa, kiinnostuksessa ja kyvyssä pitää omakotitalonsa ja pihansa siistinä on suuria eroja. Olemme kirjoittaneet aiemmin tavarapaljoudesta kiinteistökaupassa, mikä osaltaan välillä on syynä epäsiisteyteen talon sisällä. Epäsiisteydessä voi olla kyse myös siisteyden laiminlyönnistä muuten, likaisuudesta, erilaisiin vahinkoihin ja puutteisiin puuttumattomuudesta tai vaikka nestemäisten aineiden pääsemisestä muualle kuin niille tarkoitettuihin paikkoihin.

Koskien "ympäristöä" eli ulkotiloja, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten noudattamista, sekä ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon ja roskaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Onko ja missä tilanteessa pihan ja rakennuksen epäjärjestyksellä, sekasotkulla ja jopa saastaisuudella jotain merkitystä kiinteistökaupassa ja sellaista koskevassa riitatilanteessa?

Myyjän epäsiisteys

Luonnollisesti epäsiisti rakennus voi sitä myytäessä karkottaa ostajaehdokkaita. Ylimääräiset tavarat kehotetaankin siirtämään pois ja sotkut siivoamaan ennen myyntiinlaittoa tai esittelyjä. Kaupan kohteesta ja sen mahdollisuuksista saa paremman käsityksen, kun se on siisti ja ylimääräinen tavara on poistettu.

Em. aiemmassa blogikirjoituksessa tuotiin esille se näkökulma, että jos omakotitalossa on paljon tavaraa, kun ostajaehdokas tutustuu kaupan kohteeseen ennen kauppaa, ei ehdokas välttämättä pääse tarkastamaan kohdetta niin tarkkaan kuin siistiä väljää kohdetta. Sama koskee myös siisteyttä; joskus tavarapaljouden lisäksi tai sijasta myös epäsiisteys voi vaikeuttaa ennakkotarkastusvelvollisuuden täyttämistä. Jos ostaja ei ole voinut ennakkotarkastuksessa havaita jotakin vikaa tai puutetta epäsiisteyden vuoksi, hän voi vedota siihen virheenä kaupan jälkeen (kunhan vika tai puute muuten merkitsee kiinteistön virhettä).

Joskus taas myyjän epäsiisteys on voinut aiheuttaa suoranaisia vaurioita talossa, esimerkiksi ison lemmikkimäärän aiheuttamat uloste- ja virtsavauriot. Riippuu tilanteesta, voisiko silloin väittää kyseessä olevan myyjän puolelta jopa tiedonantovirhe eikä salainen virhe, samaan tapaan kuin jos kyse on myyjän omilla virheellisillä remonteillaan tai rakentamisellaan aiheuttamista vaurioista. Ison lemmikkieläinkatraan aiheuttamat jätösvauriot voivat kuitenkin olla merkki asukkaan elämänhallinnan ongelmista, jolloin ei välttämättä ole kyse myyjän tuottamuksellisesta saati tahallisesta menettelystä. Jos kuitenkin myyjä on ennen kauppaa tietoinen tällaisista talolle aiheutuneista vaurioista tai hänen olisi pitänyt olla niistä tietoinen ja jättää niistä kertomatta ostajalle, on kyse tiedonantovirheestä.

Ostajan epäsiisteys

Samoin kuin myyjän epäsiisteys, voi myös ostajan epäsiisteys aiheuttaa vaurioita talolle. Jos kyse ei ole kaupantekoaikaan kiinteistössä olleesta vauriosta, ei kyse ole silloin myyjän vastattavasta virheestä. Kulloinenkin omistaja vastaa omasta toiminnastaan ja laiminlyönneistään eikä vastuuta niistä voi sälyttää muille edes kiinteistökaupan jälkeen.

Jos taas talossa on muusta syystä aiheutuneita rakenteellisia vaurioita ja ostaja hakee kaupan purkua kiinteistön virheen johdosta, sen yhteydessä voi myyjä esittää ostajalle korvausvaatimuksen maakaaren 2:34 §:n perusteella siitä, että ostajan toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi kiinteistön arvo on alentunut. Tällöin ostaja joutuisi korvaamaan myyjälle omien toimiensa, esim. epäsiisteyden aiheuttaman arvon alentumisen. Tämä edellyttää, että asia ei korjaannu esim. siivoamalla. Esim. leikkaamaton nurmikko tai hoitamaton kukkapenkki ei alenna kiinteistön arvoa.

Usein kiinteistökauppariitatilanteessa pidettävässä katselmuksessa näkee, että ostajien tutkittua taloa ja muutettua vauriohavaintojen ja mahdollisen terveydellisen oireilunsa johdosta talosta sijaisasuntoon, kiinteistöllä on melko epäsiistiä. On luonnollista, että jos talossa ei asuta siellä koetun terveydellisen oireilun vuoksi vaan ostajaperheen on pitänyt väliaikaisesti siirtää kotinsa muualle, kiinnostus talon siivoamista tai puutarhanhoitoa kohtaan ei ole tärkeyslistalla ensimmäisenä. Joskus epäsiisteys voi kuitenkin vaikuttaa myyjä halukkuuteen purkaa riidanalainen kauppa, kuten silloin kun kiinteistöä ollaan myymässä ja ostajaehdokas ei halua ostaa epäsiistiä taloa.

Luonnollisesti kaupan purusta sovittaessa ostajan on tyhjennettävä kiinteistö omista tavaroistaan ja mahdollisista erityisistä aiheuttamistaan sotkuista, jollei muuta sovita.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: